प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)ले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिबस @)!& (मे डे) मनाउने . k|jf;L dhb'/x?sf] xs clwsf/ k|flKt / ;d:of ;dfwfgsf] lgldQ ul7t k|jf;L मजदुर संगठन (एमटियु )ले k|jf;L dhb'/x?sf] ...
관리자 조회 수 3759
관리자 조회 수 104
관리자 조회 수 99
관리자 조회 수 99
प्रवासी मजदुरहरुको मजदुर ३ अधिकारको उपयोग गर्दै प्रवासी मजदुरले स्वतन्त्र रुपमा गठन गरेको प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)ले यही महिनाको १९ तारिक आइतबार दि...
관리자 조회 수 5972